İTTİHAT VE TERAKKİ SÜRGÜN ETTİĞİ RUMLARIN MALLARINA NASIL EL KOYDU

Sait Çetinoğlu

İttihat ve Terakki Cemiyeti, bu coğrafyanın kadim halklarını tarihsel topraklarından kazımayı bir misyon yüklenmiş. Bunu da gizli ajandasına kaydetmiştir. Yeri ve zamanı geldiğinde yürürlüğe koyar. Osmanlı’nın 12 mart 1332 (1916) günlü bir belgesinde Çanakkale Rumlaarının savaş öncesi tehcir edildiği kaydedilir. Belgede savaş öncesi tehcir edilen Rumların taşınır taşınmaz mallarının çalındığı ve talan edildiği kaydedilmektedir. Bunun anlamı İTC’nin artık Rumların bir daha geri dönemeyeceğini hesapladığıdır. Biliyorsunuz “gavur malı” müslümana helaldır.

İşte Dahliye Nazırı Talat Paşa’nın dönemin Maliye Nazır vekiline yazdığı yazı

Dahiliye Nez. Aş. ve Muh. Md. Um.

12 Mart 332

Dahiliye Nazırı devletlü Talat beyefendi hazretlerinden Maliye Nazırı vekili Mir-i müşarünileyh hazretlerine

Kala-i Sultaniye Sancağı dahilinde Harb-i Umumi’den evvel tehcir edilen Rum ahalinin emval-i menkule ve metrukelerinin fürühtunda sirkat ve su-i istimalat vukua getirildiğinden ve bu babda Ayvacık Kaymakamlığı’ndan alınan şifre telgrafname suretinin leften irsal kılındığından bahsle ta’ik ve tahkik-i keyfiyyet zımnında bir hey’et-i tahkikiyyenin i’zam olunması liva-i mezkur mutasarrıfından ba-tahrirat iş’ar kılınmış ve tasfiye komisyonları nezaret-i çelilerine devr ve ilhak edilmiş olmasına birden bu babda alınan tahrirat ile melfufu iktiza-yı halin ifa buyurulması zımnında leffen savb-ı ali-i asafanelerine irsal kılınmış olmakla ol babda.

12 Mayıs 1332

rum tehciri - 0001

rum tehciri - 0002

Sait Çetinoğlu’nun koleksiyonundan

KAYNAK

Comments are closed.